KONCOVÁ UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA (EULA) 

CARBAX OS

1. Všeobecné podmienky 

A. Zariadenie CARBAX na ktorom je nainštalovaný softvér a operačný systém CarBaxOS (ďalej ako „softvér“), dokumentácia, grafické rozhranie, jednotlivé grafické časti, obsah a akékoľvek dáta, ktoré sa nachádzajú v zariadení CARBAX už predinštalované sú licencované, nie predávané, Vám od CarBax, s.r.o. , pre použitie striktne iba pod podmienkami, ktoré sú spomenuté v nasledujúcej zmluve. Súhlasíte s tým, že tieto podmienky sú platné na hardvér, softvér značky CARBAX a na hardvér a softvér, ktorý môže byť predinštalovaný vo Vašom zariadení CARBAX, iba v prípade, že daný produkt neprichádza s dodatočnou zmluvou, v tom prípade daná zmluva upravuje podmienky použitia daného produktu. CarBax, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť interný hardvér alebo predinštalovaný celý alebo časť softvéru bez predchádzajúceho upozornenia. Toto sa vzťahuje na možnosť, že rozdielne zariadenia CARBAX môžu byť dodávané s odlišnou verziou predinštalovaného softvéru.

B. CarBax, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia. 

C. CARBAX môže sprístupniť v budúcnosti aktualizácie alebo upgrade predinštalovaného softvéru na Vašom zariadení CARBAX. Tieto budúce aktualizácie nemusia nevyhnutne obsahovať všetky existujúce funkcie, vzhľad alebo nové funkcie, ktoré budú podporované budúcimi alebo inými modelmi zariadení CARBAX.

2. Dovolené zmluvné použitie a vymedzenia 

Obmedzenie použitia

Táto zmluva Vám nedovoľuje a súhlasíte, že nebudete inštalovať, používať alebo prevádzkovať softvér CARBAX na žiadnom inom ako značkovom CARBAX systéme alebo hardvéri a nebudete ani umožňovať iným aby tak konali. Taktiež nemôžete predávať, prenajímať, lízovať, licencovať alebo redistribuovať softvér CARBAX. 

Žiadne reverzné inžinierstvo

Zaväzujete sa, že nebudete Vy ani nebudete nikomu inému umožnovať kopírovanie, rozoberanie, pokusy o deriváciu zdrojového kódu, reverzné inžinierstvo, dekódovanie, upravovanie alebo vytváranie odvodených aplikácii alebo zariadení na základe softvéru a zariadenia CARBAX.

3. Výluka zo záruk

A. Táto zmluva je platná až do odvolania. Vaše práva vyplývajúce z tejto zmluvy budú automaticky ukončené alebo iným spôsobom zrušené bez oznámenia zo strany CARBAX pokiaľ nedodržíte podmienky stanovené v tejto zmluve. 

B. V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE PODĽA ZÁKONA SOFTVÉR A SLUŽBY CARBAX SÚ PREVÁDZKOVANÉ A DODÁVANÉ “TAK AKO SÚ” A “AKO SÚ DOSTUPNÉ”, SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK TYPU.

C. CARBAX NEZARUČUJE VÁŠU SPOKOJNOSŤ S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB CARBAX, ANI TO, ŽE FUNKCIE KTORÝMI ZARIADENIE DISPONUJE BUDÚ SPĹNAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ANI TO, ŽE POUŽÍVANIE ZARIADENIA BUDE NEVYHNUTNE NEPRETRŽITÉ ALEBO BEZ CHÝB, ANI TO, ŽE VŠETKY SLUŽBY BUDÚ STÁLE DOSTUPNÉ, ANI TO , ŽE ZARIADENIE, SOFTVÉR A SLUŽBY CARBAX BUDÚ KOMPATIBILNÉ S AKÝMKOĽVEK HARDVÉROM, SOFTVÉROM ALEBO SLUŽBAMI TREŤEJ STRANY, ANI TO, ŽE CHYBY V HARDVÉRI ALEBO SOFTVÉRI BUDÚ ODSTRÁNENÉ.

D. ŽIADNA ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ INFORMÁCIA ALEBO RADA KTORÁ BOLA ADRESOVANÁ OD CarBax, s.r.o. ALEBO AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCU CARBAX NEVYTVÁRA ŽIADNU ZÁRUKU.

E. OBMEDZENÉ RUČENIE. DO PLNEJ MIERY, KTORÚ POVOĽUJE ZÁKON, V ŽIADNOM PRÍPADE CARBAX NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA OSOBNÉ ZRANENIE, ALEBO INÉ NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA NA UŠLÝ ZISK, POŠKODENIE ALEBO STRATU DÁT, NEMOŽNOSŤ PRENOSU DÁT ALEBO INFORMÁCII, PRERUŠENIE CHODU SPOLOČNOSTI ALEBO OBCHODU ALEBO INÉ OBCHODNÉ ŠKODY VZNIKUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA ZARIADENIA, SOFTVÉRU A SLUŽIEB CARBAX, TIEŽ V SPOJENÍ S INÝM HARDVÉROM, SOFTVÉROM A SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA MOŽNOSTI VZNIKU ŠKODY POUŽÍVANÍM V DANOM PROSTREDÍ A ZA DANÝCH OKOLNOSTÍ.