Informácie o ochrane osobných údajov 

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť CarBax, s.r.o., so sídlom Bratislavská 252/27, Nitra 949 01, IČO: 46 636 315, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 31414/N (ďalej len „spoločnosť CARBAX“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako: 

identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu), 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu), 

informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu) 

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste: 

návštevník našej webovej stránky  (časť 4.1. tohto dokumentu) 

klient resp. záujemca o produkt,  (časť 4.2. tohto dokumentu)

uchádzač o zamestnanie,  (časť 4.3. tohto dokumentu)

dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.4. tohto dokumentu)

užívateľ sociálnych sietí (časť 4.5 tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti CARBAX požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov. 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti CARBAX

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti CARBAX sú:

obchodné meno:     CarBax, s.r.o.

sídlo:    Bratislavská 252/27, Nitra 949 01

IČO:             46 636 315

zápis v:                     obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 31414/N

korešpondenčná adresa:   Bratislavská 252/27, Nitra 949 01

email:    info@carbax.sk

tel.č.:    037 / 77 84 111

Spoločnosť CARBAX nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou CARBAX osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky spoločnosti CARBAX (spracúvanie súborov cookies)

Spoločnosť CARBAX je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.carbax.sk a www.carbax.com (ďalej aj ako “webová stránka”). 

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite opakovane v budúcnosti, vďaka nemu sa napríklad pripojíte rýchlejšie alebo si webová stránka bude pamätať určité informácie týkajúce sa Vašich preferencií pri prehliadaní, typ prehliadača, zvolené nastavenia webovej stránky a pod.

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod pre odstránenie, prípadne blokovanie cookies nájdete na webových stránkach webových prehliadačov; napríklad:

Internet Explorer www.windows.microsoft.com

Safari www.support.apple.com

Opera www.help.opera.com

Mozilla Firefox www.support.mozilla.org

Google Chrome www.support.google.com

Brave www.support.brave.com.

4.1.1. Typy súborov cookies a účel používania 

Cookies spracúvame na rôzne účely (uvedené nižšie), ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami. 

Na našej webovej stránke môžeme spracúvať najmä nasledovné typy cookies súborov.

a) Funkčné (nevyhnutné) cookies

Funkčné (nevyhnutné) cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých by sme Vás, ako používateľa našej webovej stránky, vedeli individuálne identifikovať.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú (spracúvané na nasledovný účel):

- súbory cookies, ktoré sa používajú na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; 

- súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali;

- súbory cookies, ktoré umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky.

b) Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).  Analytické cookies dokážu napríklad spoznať opakovanú návštevu nášho webu z rovnakého zariadenia a sledovať Vašu aktivitu. Získané informácie nám pomáhajú zistiť najmä efektivitu jednotlivých častí nášho webu, na základe čoho následne zdokonaľujeme samotnú webovú stránku. Ukladanie analytických cookies vo Vašom zariadení je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Na našej stránke používame analytické súbory cookies tretích strán, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou stranou; ako sú napríklad cookies v rámci platformy Google Analytics, ktorá používa cookies na analýzu návštev na webe; viac informácii môžete získať na tomto linku: 

( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk ) 

Udelením súhlasu s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom cudzej platformy (napríklad Google Analytics) súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom počítači ukladať cookies prostredníctvom nášho webu.

Ukladanie analytických cookies je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

c) Reklamné súbory cookies

Reklamné cookies používame na prispôsobovanie časti obsahu našich webových stránok Vaším preferenciám za účelom poskytovania relevantného obsahu (reklamného priestoru); reklamné cookies umožňujú najmä zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Získané údaje však nikdy nepoužívame na to, aby sme Vás akýmkoľvek spôsobom kontaktovali. 

Ukladanie reklamných cookies vo Vašom zariadení je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

d) Iné cookies, ako výslovne vyplýva z cookies lišty umiestnenej priamo na našej webovej stránke

4.1.2. Súhlas s používaním (spracovávaním) súborov cookies

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, zobrazí sa Vám kontextové okno (“cookies lišta“) s vysvetlením o súboroch cookies. V rámci tejto lišty môžete zvoliť súhlas alebo nesúhlas so spracovávaním jednotlivých typov cookies prostredníctvom webovej stránky (s výnimkou funkčných, resp. nevyhnutných cookies na spracúvanie ktorých nie je potrebný Váš súhlas). 

Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek zakázať aj priamo prostredníctvom svojho prehliadača (viac informácií nájdete priamo v nastaveniach Vášho prehliadača). Ak odmietnete alebo zakážete používanie súborov cookies, budete môcť používať našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

V súvislosti so súbormi cookies máte práva, ako sú uvedené v bode 2 tohto dokumentu (vyššie).

4.1.3. Doba spracúvania 

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 3 roky. 

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti CARBAX sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou CARBAX a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou CARBAX. 

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné s Vami komunikovať, poskytovať Vám reakcie na Vaše otázky alebo dať Vám spätnú väzbu pri prejavenom záujme o naše produkty, uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete alebo aby ste vedeli využiť produkt, ktorý ponúkame, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so záujmom o produkt/-y našej spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov je v konkrétnych prípadoch najmä: 

a) (predzmluvná) komunikácia s Vami, zodpovedanie akýchkoľvek otázok a reakcia na Vaše návrhy, 

b) uzatvorenie zmluvy, najmä zmluvy o kúpnej zmluvy, ich evidencia alebo kontrola a úpravy, vrátane zabezpečovania plnení z týchto zmlúv; 

c) marketingové aktivity našej spoločnosti, najmä aj informovanie Vás o aktuálnej ponuke produktov; 

d) vedenie účtovníctva našej spoločnosti;

e) plnenie zákonných povinností našou spoločnosťou.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti (dobrovoľne) sám záujemca o produkt (klient alebo návštevník webovej stránky alebo našich predajných miest). Naša spoločnosť získava osobné údaje tiež z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti) alebo od spolupracujúcich osôb (ak je takéto nakladanie s osobnými údajmi v súlade so zákonom, pričom je vždy zmluvou zabezpečená dôvernosť osobných údajov a nakladanie s nimi v súlade so zákonom). Osobné údaje získavame najčastejšie priamo z e-mailovej alebo inej formy komunikácie, ktorú ste sa rozhodli zvoliť pri kontaktovaní našej spoločnosti.

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. 

v prípade podľa bodu 4.2.1 písm. a) a b) je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov a plnenie jednotlivých práv a povinností z takejto zmluvy). 

v prípade podľa bodu 4.2.1 písm. c) a d) je spracovanie Vašich osobných údajov (ak nie je uvedené pre konkrétne prípady inak) v súlade s naším oprávneným záujmom, aby sme mohli použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (právnym základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti).

v prípade podľa bodu 4.2.1 písm. d) a e) je spracovanie Vašich osobných údajov našou zákonnou povinnosťou v zmysle účtovných zákonov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o ochrane spotrebiteľa, ale aj iných právnych predpisov (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon). 

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť CARBAX spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

meno, priezvisko, titul

adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa 

IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom); v prípade klientov – SZČO

číslo telefónu, e-mail

čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové, právne a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti CARBAX. 

4.2.5. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie (s prípadnou výnimkou uvedenou nižšie).

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.3. Uchádzač o zamestnanie
4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť CARBAX bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.

Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce). 

4.3.2. Právny základ

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:

Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.

Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.

Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.

Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.  Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)
4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je v konkrétnych prípadoch najmä: 

a) (predzmluvná) komunikácia s Vami, zodpovedanie akýchkoľvek otázok a reakcia na Vaše návrhy, 

b) uzatvorenie zmluvy, ich evidencia alebo kontrola a úpravy, vrátane zabezpečovania plnení z týchto zmlúv; 

c) vedenie účtovníctva našej spoločnosti;

d) plnenie zákonných povinností našou spoločnosťou.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti (dobrovoľne) sám záujemca o produkt (klient alebo návštevník webovej stránky alebo našich predajných miest). Naša spoločnosť získava osobné údaje tiež z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti) alebo od spolupracujúcich osôb (ak je takéto nakladanie s osobnými údajmi v súlade so zákonom, pričom je vždy zmluvou zabezpečená dôvernosť osobných údajov a nakladanie s nimi v súlade so zákonom). Osobné údaje získavame najčastejšie prostredníctvom z e-mailovej alebo inej formy komunikácie, ktorú ste sa rozhodli zvoliť pri kontaktovaní našej spoločnosti.  

4.4.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. 

v prípade podľa bodu 4.4.1 písm. a) a b) je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov a plnenie jednotlivých práv a povinností z takejto zmluvy). 

v prípade podľa bodu 4.4.1 písm. c) je spracovanie Vašich osobných údajov (ak nie je uvedené pre konkrétne prípady inak) v súlade s naším oprávneným záujmom, aby sme mohli použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (právnym základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti).

v prípade podľa bodu 4.4.1 písm. d) je spracovanie Vašich osobných údajov našou zákonnou povinnosťou v zmysle účtovných zákonov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o ochrane spotrebiteľa, ale aj iných právnych predpisov (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť CARBAX spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

meno, priezvisko, titul

IČO, DIČ, IČ DPH

miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom); v prípade klientov – SZČO

číslo telefónu, e-mail

čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti CARBAX. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto klientom.

4.4.5. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie (s prípadnou výnimkou uvedenou nižšie).

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.4.1 vyššie), napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. 

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.5. Užívateľ sociálnych sietí

V rámci spracúvania osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí vystupujeme vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným priamo prostredníctvom našich stránok zriadených na sociálnych sieťach ako prevádzkovateľ, a to spolu s prevádzkovateľmi jednotlivých platforiem sociálnych sietí. 

Naša spoločnosť prevádzkuje najmä nasledovné stránky na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/carbaxcarwash 

https://www.facebook.com/carbax.sk

https://www.facebook.com/carbax.cz

https://www.facebook.com/carbaxmlynarce

https://www.facebook.com/carbaxchrenova

https://www.instagram.com/carbaxcarwash/

https://www.instagram.com/carbaxmlynarce/

https://www.instagram.com/carbaxchrenova

https://www.youtube.com/@CarBax

Na spracúvanie časti osobných údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych platforiem nemáme dosah (vrátane osobných údajov uvedených v rámci Vášho profilu na sociálnej sieti), resp. toto spracúvanie nevieme ovplyvniť; v rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany priamo našej spoločnosti postupujeme v súlade s právnou úpravou.

Podrobnejšie informácie k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľov platformy sociálnych sietí nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

• YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

4.5.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci našich stránok na sociálnych sieťach je najmä zabezpečenie informovanosti zákazníkov o produktoch, službách, témach týkajúcich sa činnosti našej spoločnosti a v niektorých prípadoch tiež komunikácia s návštevníkmi stránok (a to aj vo forme komentárov alebo správ).

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje získava naša spoločnosť priamo prostredníctvom platforiem sociálnych sietí (a to v rozsahu, akom samotný užívateľ sociálnej siete pripustí v rámci nastavení svojho profilu na danej sociálnej sieti, ako aj v rozsahu podľa nastavení konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej platformy.

4.5.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci našich stránok na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako prevádzkovateľ) je náš oprávnený záujem. 

4.5.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúva naša spoločnosť v rozsahu, akom samotný užívateľ sociálnej siete pripustí v rámci nastavení svojho profilu na danej sociálnej sieti, ako aj v rozsahu podľa nastavení konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej platformy. Vo väčšine prípadov ide najmä o meno a priezvisko užívateľov.

4.5.4. Kategórie príjemcov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú z dôvodu verejnej dostupnosti najmä komentárov alebo príspevkov prístupné ostatným užívateľom sociálnej siete, sú potenciálnymi príjemcami takýchto údajov všetci ostatní užívatelia danej sociálnej siete.  

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám prostredníctvom sociálnej siete sprístupníte dôverným spôsobom (najmä súkromnej správy), takéto údaje ďalej nezverejňujeme; na takéto spracúvanie sa uplatní časť 4.2 uvedená vyššie. 

Osobné údaje však v určitých prípadoch (ak sa na účely výkonu danej činností vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu), a to na účely plnenia úloh subdodávateľa, môžu pre nás spracúvať zmluvne spolupracujúce osoby (a to aj za účelom spracovania Vašej požiadavky, alebo odpovede na zadané otázky). Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové, právne a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

4.5.5. Prenos osobných údajov

V rámci používania platformy budú vaše osobné údaje spracúvané príslušným prevádzkovateľom platformy spravidla aj na serveroch v tretích krajinách, predovšetkým v USA a v Spojenom kráľovstve.

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.5.6. Doba spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť nemá vplyv na vymazanie Vašich osobných údajov zo strany samotného prevádzkovateľa sociálnej platformy; v tejto súvislosti sa uplatnia zásady spracovania osobných údajov vydané priamo prevádzkovateľom platformy. 

Všetky vaše verejné príspevky na stránkach sociálnych sietí zostávajú zverejnené na časovo nešpecifikované obdobie, pokiaľ ich neodstránime my, alebo príspevok neodstránite Vy samy, prípadne ho neodstráni prevádzkovateľ sociálnej platformy.  

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete dôverne (v rámci súkromnej komunikácie), vymažeme alebo anonymizujeme najneskôr do 90 dní po tom, čo bola poskytnutá reakcia na Vašu správu, a to z dôvodu prípadnej potreby nadviazania na komunikáciu v prípade opakujúcej sa komunikácie alebo doplnenia komunikácie.