Všeobecné obchodné podmienky č. 07/2022

Obchodná spoločnosť CarBax, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, IČO: 46 636 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 31414/N, DIČ: 2023514449 IČ DPH: SK2023514449, vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.) tieto obchodné podmienky:

Čl. I

Definície pojmov

Cenník Dodávateľa namená dokument v elektronickej alebo tlačenej podobe v ktorom je uvedená navrhovaná výška Odplaty Dodávateľa vo vzťahu k jednotlivým ponúkaným Tovarom a Službám, ktorý je vyhotovený Dodávateľom a fyzicky alebo elektronicky odovzdaný Klientovi (najmä aj ako súčasť cenovej ponuky) a ktorý je platný vždy len počas Dodávateľom stanoveného časového obdobia; Cenník Dodávateľa nie je pre Dodávateľa záväzný, ceny v ňom uvedené sú orientačné, pričom tieto môžu byť predmetom jednostranných zmien zo strany Dodávateľa (o zmene výšky Odplaty vo vzťahu k Tovaru alebo Službe, ktorý má byť predmetom Zmluvy, oproti cene uvedenej v Cenníku, Dodávateľ informuje Klienta vopred, a to najmä v rámci Cenovej ponuky); 
Cenová ponuka znamená dokument vyhotovený zo strany Dodávateľa v rámci ktorého Dodávateľ špecifikuje na základe Dopytu Klienta najmä určenie Tovaru alebo Služby, ktoré majú byť predmetom Zmluvy, výšku Odplaty a Odhadovaný termín dodania; Cenová ponuka pritom môže byť vyhotovená v akejkoľvek zrozumiteľnej forme a môže byť označená priamo ako Cenová ponuka alebo ako návrh Zmluvy alebo iným vhodným spôsobom;
Dodávateľ znamená obchodná spoločnosť CarBax, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, IČO: 46 636 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 31414/N, DIČ: 2023514449 IČ DPH: SK2023514449;
Dopyt Znamená dopyt Klienta adresovaný Dodávateľovi v rámci ktorého špecifikuje skutočnosti (najmä požadovaný Tovar a Službu), na základe ktorých je Dodávateľ schopný vyhotoviť záväznú Cenovú ponuku pre Klienta;
Klient znamená Podnikateľa, ako účastníka zmluvy s Dodávateľom;
Odhadovaný termín dodania znamená termín dodania určený najmä rozpätím niekoľkých dní v rámci ktorých Dodávateľ odhaduje termín dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby, pričom nejde o záväzný termín dodania, o čom je Klient informovaný a súhlasí s tým; Odhadovaný termín dodania môže byť zmenený spôsobom uvedeným v týchto VOP; lehota na dodanie Tovaru alebo poskytnutie Služby začína plynúť až odo dňa uzatvorenia Zmluvy, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak;
Odplata znamená v Zmluve dohodnutú výšku odmeny Dodávateľa za dodanie Tovaru a/alebo poskytnutie Služby
Podnikateľ

Znamená

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

a zároveň táto osoba nakupuje Tovar od Dodávateľa, t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo

Prevádzkový priestor

znamená prevádzkareň alebo iný priestor, kde Dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, a to najmä sídlo Dodávateľa na adrese Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra a prevádzka na adrese Novozámocká 67, 949 05 Nitra

Služba

znamená (najmä nie však výlučne) zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava technológie, resp. Tovaru alebo jeho časti, podľa špecifikácie obsiahnutej v Zmluve,

Termín dodania

znamená termín dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby dohodnutý v Zmluve; 

Tovar

znamená tovar objednaný Klientom u Dodávateľa, špecifikovaný v Zmluve;

Účet Dodávateľa

znamená bankový účet Dodávateľa uvedený vo faktúre Dodávateľa alebo oznámený Klientovi iným vhodným spôsobom;

VOP

znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Dodávateľom;

Webová stránka

znamená nasledovnú internetovú stránku Dodávateľa: www.carbax.com;

Zmluva

znamená každú jednotlivú 

(i) zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre druhú zmluvnú stranu – Klienta, vykonanie diela (poskytnutie Služieb) a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu; a 

(ii) kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať Tovar druhej zmluvnej strane – Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu;

ako aj kombinácia týchto zmlúv.

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Dojednania písomnej Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú dostupné na Webovej stránke a boli predložené Klientovi; Klient vyhotovením Dopytu alebo uzatvorením Zmluvy vyjadruje svoj súhlas so znením týchto VOP.
 4. Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Klientom zverejnením na Webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom ich o tom informuje. Za vyjadrenie súhlasu s novým znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v právnom vzťahu s Dodávateľom (najmä uzatvorenie novej Zmluvy s Dodávateľom v čase účinnosti nových VOP). Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia Zmluvy. 
 5. Za účelom istoty Zmluvné strany konštatujú, že tieto VOP sa uplatňujú len na vzťahy medzi Dodávateľom a Klientom, ktorým je Podnikateľ; a teda sa neuplatňujú na vzťahy medzi Dodávateľom a spotrebiteľmi.
 6. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania Dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 1567/9, 949 01 Nitra.
 7. Ďalšie kontaktné údaje na Dodávateľa sú:
 • a) Tel. č.: +421 (0)37 / 77 84 111
 • b) E-mail: info@carbax.com / objednavky@carbax.com
 • c) Adresa Dodávateľa zapísaná v Obchodnom registri zároveň slúži ako adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností.

Čl. III

Uzatvorenie Zmluvy 

 1. Klient je oprávnený požiadať Dodávateľa o dodanie Tovaru a/alebo poskytnutie Služby Dopytom, ktorý môže vykonať prostredníctvom (i) pošty (písomne), (ii) e-mailu (iii) osobne, (iv) telefonicky, (v) kontaktného formulára na webovej stránke alebo (vi) iným vykonateľným spôsobom. Dopyt nie je pre Dodávateľa záväzný. Na požiadanie Dodávateľa je Klient povinný vyhotoviť objendávku (Dopyt) aj v písomnej forme (postačuje aj forma e-mailu).
 2. Dopyt musí obsahovať najmä názov (obchodné meno), sídlo a IČO, adresu dodania Tovaru a/alebo poskytnutia Služby, emailovú adresu, prípadne telefónne číslo, označenie požadovaného Tovaru a/alebo Služby, vrátane uvedenia počtu kusov Tovaru. Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácii uvedených v Dopyte. Dodávateľ je oprávnený kontaktovať Klienta, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov Dopytu alebo jeho prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. 
 3. Pokiaľ Klient požaduje dodanie Tovaru alebo poskytnutie Služby do určitej doby (najmä konkrétny deň a hodina), je povinný o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa v rámci Dopytu, ktorý musí byť v takomto prípade písomný (postačuje aj zaslanie formou e-mailu). V opačnom prípade primerane platí ustanovenie čl. V odsek 5 a 6 týchto VOP. Dodávateľ je oprávnený informovať Klienta o tom, že vzhľadom na množstvo požadovaného Tovaru alebo vzhľadom na iné okolnosti na strane Dodávateľa alebo tretích osôb, nie je schopný dodať Tovar alebo poskytnúť Službu v navrhovanom termíne; v takom prípade oznámi Klientovi nový Odhadovaný termín dodania, ku ktorému sa Klient môže vyjadriť (prípadne ho odmietnuť / nesúhlasiť s ním).
 4. Na základe doručenia Dopytu Klienta vyhotoví Dodávateľ v lehote do 10 pracovných dní Cenovú ponuku. Cenovú ponuku zašle Dodávateľ Klientovi prostredníctvom (i) pošty (písomne), (ii) e-mailu (iii) osobne, alebo (iv) iným vhodným spôsobom.
 5. Dodávateľ je oprávnený v lehote na vyhotovenie Cenovej ponuky podľa bodu 4 oznámiť Klientovi, že Cenovú ponuku nevyhotoví a že dodanie Tovaru alebo poskytnutie Služby neuskutoční, a to najmä z prevádzkových dôvodov na strane Dodávateľa (najmä pracovná vyťaženosť a iné).   
 6. Cenová ponuka predstavuje záväzný návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Dodávateľa adresovaný Klientovi, pričom pre Dodávateľa je záväzný počas doby 15 pracovných dní od jeho odoslania Klientovi alebo v inej lehote priamo uvedenej v Cenovej ponuke. Do 15 pracovných dní (alebo v inej lehote určenej v Cenovej ponuke) je Klient povinný na Cenovú ponuku reagovať tak, že ju neprijme alebo navrhne zmeny (v tom prípade sa proces opakuje primerane podľa bodov 1 až 5 tohto článku) alebo návrh prijme. V prípade prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Dodávateľa (vyhotoveného vo forme Cenovej ponuky) a oznámenie tohto prijatia návrhu Klientom Dodávateľovi, vzniká Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom s podmienkami, ako sú špecifikované v Zmluve a týchto VOP. 
 7. Ak Klient nebude reagovať na Cenovú ponuku Dodávateľa do 15 pracovných dní (alebo v lehote podľa Cenovej ponuky), má sa zo to, že Klient nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy a Zmluva nevznikne, okrem prípadu, ak po uplynutí tejto lehoty Klient Dodávateľovi oznámi, že jeho záujem o uzatvorenie Zmluvy trvá a následne Dodávateľ uzatvorenie Zmluvy preukázateľne odsúhlasí.
 8. Klient odsúhlasením Cenovej ponuky potvrdzuje tiež to, že sa oboznámil s týmito VOP a že ich akceptuje.

Čl. IV

Niektoré ustanovenia o Zmluve

 1. Zmluva je vyhotovená v Slovenskom jazyku.
 2. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch zmluvných strán.
 3. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky.
 4. Zmluvu je možné zrušiť a) dohodou zmluvných strán, b) odstúpením od Zmluvy, c) smrťou alebo zánikom Zmluvnej strany; Zmluva nezanikne, ak sa Dodávateľ s právnymi nástupcami Klienta formou písomného dodatku k Zmluve dohodne na jej ďalšom trvaní.
 5. Dodávateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak mu to právne predpisy umožňujú ako aj z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 6. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami, aj keď k jej uzatvoreniu došlo iným spôsobom.

Čl. Va

Dodacie podmienky Tovaru

1. Po uzatvorení Zmluvy a zaplatení Odplaty podľa čl. VI týchto VOP, v lehotách ako je uvedené ďalej v tomto článku, Dodávateľ dodá Klientovi Tovar dohodnutým spôsobom, pričom Tovar môže byť dodaný nasledovne:

a) odoslaním Tovaru Klientovi na adresu, ktorú si Klient zvolil, pričom Tovar môže v závislosti od hmotnosti objednaného Tovaru dodať

 • i. Dodávateľ alebo
 • ii. Dodávateľom určená tretia osoba.

Náklady na dopravu Tovaru znáša Klient, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. 

b) Klient si prevezme Tovar osobne na adrese konkrétneho Prevádzkového priestoru určeného za týmto účelom Dodávateľom, a to počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., ak nebude Dodávateľom určené v konkrétnom prípade inak. Náklady spojené s prepravou Tovaru a spôsob prepravy znáša a zabezpečuje v celom rozsahu Klient.

Dodávateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi bez vád. 

3. Prevzatie tovaru je Klient povinný písomne potvrdiť na dodacom liste alebo na inom doklade potvrdzujúcom prevzatie Tovaru; pred podpisom dodacieho listu je Klient povinný si Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. Podpisom dodacieho listu (alebo iného dokladu preukazujúceho prevzatie Tovaru) Klient potvrdzuje, že Tovar prevzal a že Tovar nevykazoval žiadne viditeľné znaky poškodenia alebo vád, že zodpovedá dohodnutému množstvu Tovaru, jeho druhu a kvalite.

4. Spolu s Tovarom Dodávateľ odovzdá Klientovi aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k Tovaru, vrátane príslušenstva Tovaru (a to najmä dodací list, prípadne ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k Tovaru, podľa povahy objednaného Tovaru).

5. Dodávateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi v Odhadovanom termíne dodania, prípadne predĺženom spôsobom podľa bodu 6 tohto článku VOP; Dodávateľ môže dodať Tovar Klientovi aj skôr ako je Odhadovaný termín dodania a aj po častiach; takto dodaný Tovar nie je Klient oprávnený odmietnuť prevziať.

6. Dodávateľ informoval Klienta o tom, že Odhadovaný termín dodania nie je záväzne stanovenou lehotou na dodanie Tovaru a môže byť jednostranne zmenený zo strany Dodávateľa v rozpätí 4 kalendárnych týždňov, čoho si je Klient vedomý. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nebude možné z akéhokoľvek dôvodu Tovar dodať v Odhadovanom termíne dodania, Dodávateľ bez zbytočného odkladu potom, ako to zistí, upovedomí o tom Klienta a oznámi mu nový termín dodania Tovaru. V prípade, ak skutočný termín dodania Tovaru presiahne (alebo by podľa oznámenia Dodávateľa mal presiahnuť) Odhadovaný termín dodania o viac ako 4 kalendárne týždne, má Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Klientovi nevzniká nárok na akúkoľvek sankciu alebo náhradu škody v prípade oneskoreného dodania Tovaru.

7. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Tovare na Klienta prechádza prevzatím Tovaru a/alebo ak Klient neprevezme riadne a včas pripravený Tovar na prevzatie, dňom kedy mal byť Tovar zo strany Klienta prevzatý podľa Zmluvy.

8. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Klienta až úplným zaplatením celej výšky Odplaty za Tovar tak, ako bola dohodnutá v Zmluve.

9. Ak Klient neprevezme Tovar v čase dohodnutom v Zmluve, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Klienta poplatok za uskladnenie vo výške 20 EUR za každý začatý deň omeškania s prevzatím Tovaru (ak nebude v Zmluve uvedené inak), ako i úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s uskladnením (napr. náklady na prepravu Tovaru na miesto jeho uskladnenia).

Čl. Vb

Dodacie podmienky Služby

10. Po uzatvorení Zmluvy a zaplatení Odplaty podľa čl. VI týchto VOP, v lehotách ako je uvedené ďalej v tomto článku,  Dodávateľ dodá Klientovi Službu dohodnutým spôsobom. Miestom poskytovania Služieb je adresa uvedená ako miesto plnenia v Zmluve.

11. Dodávateľ je povinný poskytovať Služby riadne a s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ nie je viazaný pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú alebo sú zjavne nehospodárne alebo nesprávne (najmä s prihliadnutím na technologické postupy) a pre poskytnutie Služby neúčelné. Ak Klient napriek upozorneniu Dodávateľa o nevhodnosti, nesprávnosti, nezákonnosti alebo nehospodárnosti pokynov na týchto trvá, je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

12. Klient je povinný poskytnúť Dodávateľovi v súvislosti s poskytnutím Služieb všetku potrebnú súčinnosť, a to bezodkladne po uzatvorení Zmluvy, resp. vždy pred začatím poskytovania Služieb (alebo v čase určenom na základe výzvy Dodávateľa). Klient je povinný zabezpečiť najmä: (i) pripraviť miesto plnenia, t.j. toto vypratať a zabezpečiť pred vznikom škôd, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s poskytovaním Služieb, umožniť vstup a voľný pohyb osôb poskytujúcich Služby v mene Dodávateľa, zabezpečiť možnosť odberu elektrickej energie a vody v bezprostrednej blízkosti miesta plnenia, (ii) zabezpečiť všetky povolenia potrebné na poskytnutie Služieb, najmä ohlásenie stavby a/alebo stavebné povolenie na stavbu, ktorá má byť realizovaná zo strany Dodávateľa, ak to je v zmysle právnej úpravy potrebné, (iii) zabezpečiť odstránenie akýchkoľvek prekážok na mieste realizácie Služieb zo strany Dodávateľa (tieto práce si zabezpečuje Klient na vlastné náklady ešte pred poskytnutím Služby). V prípade, ak Klient takúto súčinnosť Dodávateľovi neposkytne, považuje sa to za porušenie povinností zo strany Klienta, pričom Klient v takom prípade znáša všetky náklady a škody súvisiace s porušením tejto povinnosti, a to najmä škody spočívajúce v uložení pokuty od orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy (najmä stavebného úradu), ako aj náklady vzniknuté na strane Dodávateľa spočívajúce v dopravných nákladoch z miesta Prevádzky Dodávateľa na miesto plnenia a späť a náklady na pracovnú silu Dodávateľa (ktorá sa vypočíta ako reálny náklad Dodávateľa na osoby, ktoré mali dodať Služby pre Klienta za každý kalendárny deň v ktorom tieto Služby nemohli byť realizované z dôvodov na strane Klienta).  

13. Dodávateľ sa zaväzuje Služby dodať za podmienok a za Odplatu, ako sú dohodnuté v Zmluve, a to v Odhadovanom termíne dodania, prípadne predĺženom spôsobom podľa bodu 15 tohto článku VOP; pokiaľ nie je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami výslovne iná doba dodania Služieb. Dodávateľ môže dodať Službu klientovi aj skôr, ako je Odhadovaný termín dodania.

14. Dodávateľ informoval Klienta o tom, že Odhadovaný termín dodania nie je záväzne stanovenou lehotu na dodanie (realizáciu) Služby a môže byť jednostranne zmenený zo strany Dodávateľa v rozpätí 4 kalendárnych týždňov, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, čoho si je Klient vedomý a s týmto súhlasí. Klient bol rovnako informovaný o tom, že uvedené je spôsobené najmä skutočnosťou, že  termín dodania je ovplyvňovaný rôznymi skutočnosťami, a to vrátane počasia, dostupnosti zhotoviteľov/ pracovníkov, ktorý má byť použitý a podobne. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nebude možné z akéhokoľvek dôvodu Službu dodať v Odhadovanom termíne dodania, Dodávateľ bez zbytočného odkladu potom, ako to zistí, upovedomí o tom Klienta a oznámi mu nový termín dodania Služby. V prípade, ak skutočný termín dodania Služby presiahne (alebo by podľa oznámenia Dodávateľa mal presiahnuť) Odhadovaný termín dodania o viac ako 4 kalendárne týždne, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, má Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Klientovi nevzniká nárok na akúkoľvek sankciu alebo náhradu škody v prípade oneskoreného poskytnutia Služby.

15. Termín dodania Služieb sa primerane predlžuje tiež v dôsledku prerušenia poskytovania Služieb Dodávateľom, ak prerušenie poskytovania Služieb bude spôsobené vonkajšími okolnosťami, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. vyššia moc, počasie, obmedzenia spôsobené najmä pandémiou COVID-19 a obmedzeniami vydanými v súvislosti s pandémiou, ako aj iné) alebo okolnosťami na strane Klienta (najmä nesplnenie povinností zo strany Klienta podľa bodu 12 tohto článku). Primeraným predĺžením termínu poskytnutia Služieb sa rozumie jeho posun o rovnaký počet dní, ako je počet dní, počas ktorých trvala uvedená prekážka. Z dôvodov podľa tohto bodu sa Dodávateľ nemôže dostať do omeškania s poskytnutím Služby.

16. Spolu s poskytnutím Služby Dodávateľ odovzdá Klientovi aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k Službe (a to najmä dodacie listy, prípadne ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k Službe, podľa povahy poskytnutej Služby).

17. V prípade, ak Dodávateľ nedodá Služby včas (t.j. v Odhadovanom termíne dodania, prípadne predĺženom spôsobom podľa tohto článku VOP) a nejde o prípad podľa bodu 15 tohto článku, môže Klient na základe písomného oznámenia adresovaného Dodávateľovi zastaviť poskytovanie Služieb Dodávateľom a zabezpečiť na ich dokončenie tretiu osobu alebo ich dokončiť svojpomocne len vtedy, ak Klient Dodávateľovi písomne poskytol dodatočnú primeranú lehotu na dokončenie poskytovania Služieb, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako 20 pracovných dní. Ak Dodávateľ nesplní svoj záväzok, t. j. neposkytne Služby ani v dodatočnej lehote určenej Klientom, je povinný dňom doručenia písomného oznámenia Klienta o zastavení poskytovania Služieb ukončiť poskytovanie Služieb. V tomto prípade má Dodávateľ nárok na Odplatu len v rozsahu skutočne poskytnutých Služieb.

Čl. VI

Platobné podmienky

1. Odplata za Tovar a/alebo Službu je určená dohodou Zmluvných strán a je uvedená v Zmluve (pred uzatvorením Zmluvy je obsiahnutá v Cenovej ponuke). Odplatu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Dodávateľa a Klienta. V Odplate je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je Dodávateľ v rozhodnom čase platcom DPH.

2. Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, potom sa Klient zaväzuje časť Odplaty (ako je špecifikovaná v Zmluve) uhradiť na Účet Dodávateľa vopred, t.j. ešte pred dodaním Tovaru alebo poskytnutím Služby, pričom Dodávateľ môže požadovať úhradu vopred vo vzťahu k celej výške Odplaty. 

3. Odplata je splatná na základe faktúry Dodávateľa, a to (i) prostredníctvom banky na Účet Dodávateľa alebo (ii) v hotovosti, prípadne (iii) platbou na dobierku (v takom prípade Klient platí Odplatu pri prevzatí doručeného Tovaru). Riadne vystavená faktúra Dodávateľom je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pričom nebude kratšia ako 2 kalendárne dni. Odplata (resp. každá jej časť) sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Dodávateľa a/alebo dňom prevzatia hotovostnej platby od Klienta alebo dňom prevzatia platby pri dobierke doručujúcou osobou. V prípade platby v hotovosti Dodávateľ vystaví Klientovi zodpovedajúci doklad.

4. O čas omeškania Klienta s úhradou akejkoľvek časti Odplaty sa primerane predlžujú aj všetky termíny dodania na strane Dodávateľa.

5. Uhradenie Odplaty, a to aj len jej časti, má rovnaké účinky, ako podpis dodacieho listu v zmysle čl. V bod 3 týchto VOP.

6. Ak je Klient v omeškaní so zaplatením Odplaty (alebo akejkoľvek jej časti), má Dodávateľ popri zákonnom úroku z omeškania nárok aj na: 

a) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne (ak v Zmluve nie je dohodnuté inak), počnúc dňom omeškania, až do úplného zaplatenia;

b) právo na odstúpenie od Zmluvy, ak omeškanie Klienta trvá viac ako 14 kalendárnych dní, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak;

c) zadržať odovzdanie akéhokoľvek ďalšieho objednaného Tovaru alebo poskytnutia Služby vo vzťahu ku Klientovi.

7. Klient nie je oprávnený z Odplaty zadržať akúkoľvek časť, a to z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodol výslovne v písomnej forme inak. 

Čl. VII

Vady Tovaru a Služby

1. Klient má nároky z vád Tovaru alebo Služby voči Dodávateľovi, ak podá správu o vadách Tovaru alebo Služby Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po tom, čo

a)  Klient vady zistil,

b)  Klient pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, alebo

c)  sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania Tovaru Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť (ak bola záruka za akosť poskytnutá a vyplýva zo Zmluvy), platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

2. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak

a) Klient spôsobil vadu Tovaru sám (napr. fyzickým poškodením) alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Dodávateľa,

b) Klient spôsobil vady Tovaru tým, že nepoužíval pre Tovar (najmä technológie) tie chemikálie, náplne, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú doporučené Dodávateľom;

c) vznikli z dôvodu nedodržania doporučení Dodávateľa, návodu na obsluhu, záručných a pozáručných podmienok určených výrobcom alebo Dodávateľom, porušením podmienok ochrany pri skladovaní a manipulácii, nešetrným zaobchádzaním, nedodržaním servisných podmienok, neodbornou obsluhou, údržbou a zásahom alebo montážou do jednotlivých častí technológie, pri poruchách elektrickej siete,

d) ide o vady, ktoré sa dajú považovať za bežné opotrebovanie

e) Klient pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Odplaty za Tovar,

f) vady vznikli v dôsledku opotrebovania Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca alebo Dodávateľ alebo ako vyplývajú z povahy a účelu užívania.

13. Uplatnenie nároku Klienta zo zodpovednosti za vady nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Tovar, ktorý je reklamovaný.

14. Ak Klient uplatní reklamáciu vo vzťahu k Tovaru, za ktorý ku dňu reklamácie nezaplatil celú výšku Odplaty, vyhradzuje si Dodávateľ právo odstrániť vady až po tom, ako bude zaplatená celá výška Odplaty.

15. Na zodpovednosť Dodávateľa za vady Tovaru alebo Služieb, ich uplatnenie, nároky Klienta z vád Tovaru alebo Služby, ako aj akékoľvek ďalšie skutočnosti týkajúce sa vád Tovaru alebo Služby, sa inak (ak nie je inak uvedené v týchto VOP alebo Zmluve, alebo ak inak nevyplýva zo záručných podmienok) uplatní príslušná právna úprava, a to najmä ust. § 422 a nasl. Obchodného zákonníka (v prípade kúpnej zmluvy) a ust. § 560 a nasl. Obchodného zákonníka (v prípade zmluvy o dielo). 

Čl. VIII

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické alebo iné informácie (z ktorých povahy vyplýva ich dôvernosť), ktoré im poskytla druhá zmluvná strana, nesprístupnia bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím osobám a že tieto informácie použijú výhradne pre účely spočívajúce alebo súvisiace s plnením práv a povinností podľa týchto VOP alebo Zmluvy.

2. Klient nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Dodávateľa alebo previesť práva a záväzky vyplývajúce z týchto VOP alebo Zmluvy na tretiu osobu.

3. Dodávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, práva, povinnosti vyplývajúce z týchto VOP alebo Zmluvy.

4. Dodávateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčin¬nosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutoč¬nostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.

5. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom z akéhokoľvek dôvodu zruší, Dodávateľ nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.

6. V prípade, že sa Klient dostal do omeškania so zaplatením Odplaty a objednáva u Dodávateľa ďalšie Tovary alebo Služby, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť dodať takto objednaný ďalší Tovar  alebo poskytnúť Službu (aj keď bola Odplata za neho zaplatená), a to až do času, kým Klient nezaplatí Odplatu alebo jej časť, s ktorou je v omeškaní. Ostatné nároky Dodávateľa spojené s omeškaním Klienta tým nie sú dotknuté.

Čl. IX

Doručovanie písomností

1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:

a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo

b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2 tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá¬sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú¬časne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá¬sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú¬časne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa bodu 2 tohto článku.

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú ad¬resu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

Čl. X

GDPR / Ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb (podnikateľov a/alebo osôb konajúcich v menej obchodných spoločností) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania Tovaru podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Klientov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke ako aj v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a týchto VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.

2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo nes¬kôr stratia účin¬nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat¬ných usta¬novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy¬plnenie me¬dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj¬viac približuje zmy¬s¬lu a účelu týchto VOP.

3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2022.